להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

גמרא בגיטין על איסור נטיעה

רמי דרבי מאיר אדר"מ בדאורייתא; דתניא: הנוטע בשבת, בשוגג – יקיים, במזיד – יעקר, ובשביעית, בין בשוגג בין במזיד – יעקר, דברי ר"מ; רבי יהודה אומר: בשביעית, בשוגג – יקיים, במזיד – יעקר, ובשבת, בין בשוגג בין במזיד – יעקר

גיטין נג, ב