להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | מקורות

בית יוסף על מעשרות מפירות שלא הופקרו

דאיכא למימר בהא [בשדה של ישראל שלא הופקרה] אין הכי נמי שהיא חייבת אף על גב דרחמנא אפקירה, כיון דאיהו לא אפקריה.

מקורות קרובים

Avatar

פסוקי התורה

השוואת המקראות השונים