להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

קורונה ביום כיפור | מקורות

אומדן לחישוב ספק פיקוח נפש

לפי האמור נגדיר ונאמר, דאימתי יצא דינא דפיקוח נפש מן הכלל שהולכין אחר הרוב, בהיכא שלפנינו בפעולתו באופן מוחשי הדבר המסכן, וכן חזקת הגוף הישראלי המסתכן אשר עבורו ישנו החיוב לחלל שבת כדי להצילו, אבל כל שחסר אחד מב' תנאים אלה אזי לא יצא הדין של פיקוח נפש מכלל יתר כללות הדינים של התורה שאזלינן בהו בתר רוב ולא חיישינן למיעוט ונחשב כמי שאינו.

ציץ אליעזר ח"ח, סימן טו פרק ז אות א

מקורות קרובים

Avatar

איסור תענית בזמן מגיפה

מגן אברהם תקעו, ב

Avatar

אומדן לחישוב ספק פיקוח נפש

ציץ אליעזר ח"ח, סימן טו פרק ז אות א