Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

sources

The Edited Issue

 • Editor

  שביתת האדם או האדמה ? שביתת האדם או האדמה ? (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  ניתן לשאול האם השמיטה חלה רק על החקלאי היהודי, או כשגם אם יהודים לא עובדים בה יש עליה מצווה לשבות. ניתן לשאול האם השמיטה חלה רק על החקלאי היהודי, או כשגם אם יהודים לא עובדים בה יש עליה מצווה לשבות. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  ספר החינוך מלמד שאין רק איסור על האדם לעבוד בשמיטה, אלא יש מצוות עשה חיובית לשבות בשמיטה. לא מספיק ברור… ספר החינוך מלמד שאין רק איסור על האדם לעבוד בשמיטה, אלא יש מצוות עשה חיובית לשבות בשמיטה. לא מספיק ברור מדבריו כיצד אמורים לקיים את מצוות העשה הזאת. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  אולם למעשה רבים מהאחרונים, ובראשם הרב קוק כתבו שהמצווה היא שהאדם ישבות ולא הקרקע, וזה רק הידור שגם הקרקע תשבות… אולם למעשה רבים מהאחרונים, ובראשם הרב קוק כתבו שהמצווה היא שהאדם ישבות ולא הקרקע, וזה רק הידור שגם הקרקע תשבות אם הדבר אפשרי. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  מדברי האבן עזרא נראה שהמצווה הזו מתבטאת בחובה של האדמה לשבות בשמיטה, ולכן אסור ליהודי לתת לגוי לעבד את האדמה… מדברי האבן עזרא נראה שהמצווה הזו מתבטאת בחובה של האדמה לשבות בשמיטה, ולכן אסור ליהודי לתת לגוי לעבד את האדמה שלו בשמיטה. כך גם הבין המנחת חינוך. (צפיה בדעה במקור)

Main Sources