להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

רק רצח אקטיבי אסור

רק רצח אקטיבי אסור

לפי דעת  תוספות– האיסור של "סומקא דדמך " הוא רק כאשר האדם נדרש לרצוח באופן אקטיבי  .

אבל אם הוא פסיבי , כגון שזורקים אותו על תינוק , איננו חייב למסור את נפשו.

מכאן ניתן להסיק שבמקרה של מכונית אוטונומית –
אינו חייב להסיט את ההגה גם אם יהרוג את מי שמולו

גם רצח פסיבי אסור

גם רצח פסיבי אסור

הגר"ח בשיטת הרמב"ם סבור שאין הבדל בין רצח פסיבי לאקטיבי,

ובשניהם חלה הסברא שדמו של החבר אינו אדום יותר

sources

הגמרא במנחות כאן דנה בשאלה האם פיקוח  נפש דוחה איסור רצח

ומהי הסברא שעומדת מאחורי ההכרעה ההלכתית בנושא זה .
בסוגיא זו נדון בסברא ובהשלכותיה למקרים של מכוניות אוטונומיות  ותעדוף מכונות הנשמה .

נבחון האם מדובר רק ברצח אקטיבי או גם בהריגה פסיבית
(מחלוקת תוספות והרמב"ם לפי פרשנותו של ר' חיים מבריסק

הדיון מבוסס על שיעורו של הרב רימון בנושא זה כאן

 • עורך

  נרצה לברר מה עושים כאשר אין מספיק מכונות נשימה לכל החולים וצריך להחליט את מי לתעדף. שאלה זו קשורה גם… נרצה לברר מה עושים כאשר אין מספיק מכונות נשימה לכל החולים וצריך להחליט את מי לתעדף. שאלה זו קשורה גם לנושא המכוניות האוטונומיות: כיצד יש לתכנת מכונית במצב שהיא עלולה לפגוע באדם אבל אם הנהג יסטה הצידה – הוא עצמו ייהרג. וכן להיפך, אם הנהג ימשיך ישר הוא ייהרג, אבל אם יסובב את ההגה הוא יהרוג מישהו אחר. הדיון שלהלן מתבסס על שיעור של  הרב רימון. זה הוא שיעור ראשון של בית המדרש הוירטואלי שלנו, וכל אחד מוזמן להגיב על כך בזמנו החופשי. ראו כאן (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  סברת הגמרא - דמו של מי אדום? סברת הגמרא - דמו של מי אדום? (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  הגמרא בפסחים כה, ב מציגה את המקור לכך שאסור לעבור על איסור שפיכות דמים אפילו אם האדם עצמו ימות, וזאת… הגמרא בפסחים כה, ב מציגה את המקור לכך שאסור לעבור על איסור שפיכות דמים אפילו אם האדם עצמו ימות, וזאת מהסברה שהדם של החבר אינו פחות אדום משלו. לפי העקרון הזה גם במכונית אוטונומית אפשר לכאורה לומר שאסור לתכנת אותה שאם נשקפת לנהג סכנת חיים שהיא תסטה הצידה ותהרוג מישהו אחר, מפני שדמו של הנהג לא אדום יותר. ראו כאן (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  מחלוקת ראשונים : אבחנה בין רצח אקטיבי לפסיבי מחלוקת ראשונים : אבחנה בין רצח אקטיבי לפסיבי (צפיה בדעה במקור)
 • אוקימתא
  עורך

  תוספות (סנהדרין עד, ב 'והא') טוענים שהאיסור של האדם לרצוח את חברו על חשבון חברו הוא רק בעשיית פעולה אקטיבית… תוספות (סנהדרין עד, ב 'והא') טוענים שהאיסור של האדם לרצוח את חברו על חשבון חברו הוא רק בעשיית פעולה אקטיבית שתגרום למות חברו. אבל אם הוא פסיבי בהריגה (למשל אם זורקים אותו על תינוק – התינוק ייהרג) – אפשר לומר שהוא לא חייב למסור את עצמו ולהימנע מזה. גם כאן ניתן להפעיל את הסברה שאי אפשר להעדיף את דם החבר על הדם של האדם עצמו. לפי סברת תוספות נראה שאם כאשר האדם ימשיך ישר במכונית הוא יהרוג את חברו – הוא לא מחוייב למסור את נפשו על כך. ראו כאן (צפיה בדעה במקור)
 • מחלוקת
  עורך

  הסברה שהיתה ברורה לתוספות לא היתה ברורה לרמב"ם (יסודי התורה ה, א-ב). ר' חיים מבריסק (על הרמב"ם שם) כתב בדעתו שאפשר… הסברה שהיתה ברורה לתוספות לא היתה ברורה לרמב"ם (יסודי התורה ה, א-ב). ר' חיים מבריסק (על הרמב"ם שם) כתב בדעתו שאפשר להבין את הגמרא בשתי צורות, וממילא גם לשלול את דבריהם. אפשרות אחת היא שבגלל שלא ידוע איזה דם אדום יותר – אין לעשות מעשה בשום מקרה אלא להמשיך את המצב הקיים (ולכן אם האדם פסיבי – חברו ימות). אפשרות שניה היא שבכל מקרה אסור לאדם לגרום לחברו למות, הן בצורה אקטיבית והן בצורה פסיבית, מפני שדין "יהרג ואל יעבור" נאמר בכל מקרה. שאלה נוספת שיש לברר היא מה היחס בין הנהג לבין המכונית. אם דנים אותם כיחידה אחת – אפשר לומר שתוספות יתירו להרוג את החבר והרמב"ם יאסור. אבל אם נאמר שהרכב הוא ישות חיצונית ורואים אותו כמו ממון שמזיק, ייתכן שהאדם לא מסוגל למסור את נפשו ולסכן את עצמו כדי שהממון שלו לא יזיק לאחרים. ראו כאן (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  סיכום ביניים סיכום ביניים (צפיה בדעה במקור)
 • הרב יוסף צבי רימון

  מסברת הגמרא  "דמך לא אדום יותר " עולה בבירור שאסור  לרצוח באופן אקטיבי כדי להציל את נפשך . ממילא , במקרה… מסברת הגמרא  "דמך לא אדום יותר " עולה בבירור שאסור  לרצוח באופן אקטיבי כדי להציל את נפשך . ממילא , במקרה שלפנינו, מוסכם על הכל שאסור לנהג לסטות ולהרוג אדם אחר כדי להציל את עצמו מתאונה קטלנית . השאלה שמתעוררת היא : מה קורה במצב שבו אם הנהג  ימשיך ישר - חברו ימות והוא יחיה, אבל אם הוא יטה את  ההגה עצמו ימות . האם גם כאן על האדם להירג ולא להרוג . כאן לכאורה יש מחלוקת ראשונים : התוספות  סברו שמותר לאדם להרוג את חברו בצורה פסיבית (למשל כאשר זורקים אותו על תינוק והוא יכול להסיט את נפילתו ואז יהרג) , ולכן ניתן יהיה לנהג להמשיך ישר למרות שהוא יגרום למותו של חברו. לעומתם , טוען הגר"ח בשיטת הרמב"ם , שגם כאן , חלה הסברא של סומקא דדמך קרי:  אסור לאדם להרוג את חבירו גם בצורה פסיבית, ולכן במקרה שלפנינו חובתו תהיה  להסיט את מכוניתו גם אם זה יגרום למותו .   לשמיעת הסיכום בהקלטה כאן (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  השוואה לסוגיית קיתון מים השוואה לסוגיית קיתון מים (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  המשך הדיון נמצא בסוגיית 'חייך קודמים או סומקא דדמך' כאן המשך הדיון נמצא בסוגיית 'חייך קודמים או סומקא דדמך' כאן (צפיה בדעה במקור)