להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

רק רצח אקטיבי אסור

רק רצח אקטיבי אסור

לפי דעת  תוספות– האיסור של "סומקא דדמך " הוא רק כאשר האדם נדרש לרצוח באופן אקטיבי  .

אבל אם הוא פסיבי , כגון שזורקים אותו על תינוק , איננו חייב למסור את נפשו.

מכאן ניתן להסיק שבמקרה של מכונית אוטונומית –
אינו חייב להסיט את ההגה גם אם יהרוג את מי שמולו

גם רצח פסיבי אסור

גם רצח פסיבי אסור

הגר"ח בשיטת הרמב"ם סבור שאין הבדל בין רצח פסיבי לאקטיבי,

ובשניהם חלה הסברא שדמו של החבר אינו אדום יותר

 

הגמרא במנחות כאן דנה בשאלה האם פיקוח  נפש דוחה איסור רצח

ומהי הסברא שעומדת מאחורי ההכרעה ההלכתית בנושא זה .
בסוגיא זו נדון בסברא ובהשלכותיה למקרים של מכוניות אוטונומיות  ותעדוף מכונות הנשמה .

נבחון האם מדובר רק ברצח אקטיבי או גם בהריגה פסיבית
(מחלוקת תוספות והרמב"ם לפי פרשנותו של ר' חיים מבריסק

הדיון מבוסס על שיעורו של הרב רימון בנושא זה כאן