Login
In order to get your User name and Password
Register here

איסור זריעה בשמיטה | עמוד דיון

Synopsis

איסור זריעה בשמיטה

בסוגיה נלמד את יסודות איסור הזריעה בשמיטה ואת פרטי ההלכה האקטואליים המשתלשלים ממנה

Summary

The Discussion

שמיטה בעציצים וגידולי בית

x

הירושלמי מלמד שעץ שנטוע בתוך בית חייב בערלה ופטור ממעשרות, ושאר בספק האם הוא חייב בקדושת שביעית או לא.

ירושלמי – ספק אם יש שביעית בגידולי בית

ירושלמי – ספק אם יש שביעית בגידולי בית

2 Replies
 • x

  פאת השולחן סבר שהיות ושביעית בזמן הזה מדרבנן, הרי שיש להכריע את ספק הירושלמי לקולא.

  פאת השולחן – אין דיני שביעית בזריעה בבית
  תשובה

  פאת השולחן – אין דיני שביעית בזריעה בבית

 • x

  כנגדו, החזון איש סבר שהיות ומקור הספק הוא מהתורה, הרי שלא ניתן להקל בו כמו שאר ספקות דרבנן.

  חזון איש – אין להקל היות ועיקר הספק מהתורה
  מחלוקת

  חזון איש – אין להקל היות ועיקר הספק מהתורה

x

באשר לעציץ נקוב, מצאנו בחז”ל כמה מקומות בהם נראה שמי שזורע בו – דומה למי שזורע בקרקע לגבי ערלה ושבת, וכנראה לגבי שביעית.

עציץ נקוב כמו אדמה

עציץ נקוב כמו אדמה

x

באשר לעציץ שאינו נקוב, משמע מחז”ל והראשונים שכל האיסורים קיימים בו מדרבנן, וממילא גם מצוות השמיטה.

עציץ שאינו נקוב – איסור דרבנן

עציץ שאינו נקוב – איסור דרבנן

x

מה יהיה הדין בעציץ שאינו נקוב שנמצא בבית? האם ניתן לצרף את שתי הקולות?

דין עציץ שאינו נקוב בבית

דין עציץ שאינו נקוב בבית

2 Replies
 • x

  באשר לעציץ שאינו נקוב בבית, כתב החזון איש שיש להקל בזה מדין ספק ספיקא, מפני שמצטרפות שתי סיבות להקל – זריעה בבית וזריעה מנותקת מהקרקע

  חזון איש – יש להקל מצד ספק ספיקא

  חזון איש – יש להקל מצד ספק ספיקא

 • x

  הרב אהרן ליכטנשטיין הסביר שהירושלמי הסתפק האם מותרת זריעה בתוך בית כי הוא כלול ב”ארץ”, שהרי קרקע הבית היא חלק מן הארץ. באשר לעציץ, אולי הוא נחשב כשדה כשהוא נמצא על האדמה במקום פתוח, אבל הוא בודאי אינו בכלל “ושבתה הארץ”, שכן הוא מנותק מהארץ. לאור זאת, בכל מקרה מותר לזרוע בעציץ כזה, שהרי “שדך לא תזרע” אינו רלוונטי בבית, ו”ושבתה הארץ” לא כולל עציץ.

  הרב ליכטנשטיין – מצד שני הפסוקים יהיה מותר

  הרב ליכטנשטיין – מצד שני הפסוקים יהיה מותר