Login
In order to get your User name and Password
Register here

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | עמוד דיון

Synopsis

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה

בסוגיא נלמד את עיקרי איסורי המלאכות בשנת השמיטה, הן מהתורה והן מדברי חכמים

Summary

The Discussion

יסודות השמיטה בתורה ובחז”ל

x

התורה מזכירה ארבעה איסורי מלאכה בשמיטה: זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. לצג זה היא מזכירה את החובה שהארץ תשבות (מצווה חיובית)

איסורי המלאכות

איסורי המלאכות

x

חז”ל מלמדים שלא כל מה שמוזכר בתורה נאסר לגמרי. זריעה נאסרה לגמרי, אולם לגבי קצירה אין איסור מוחלט. נחלקו הפרשנים האם מותר לקצור בכמות קטנה יותר או לשנות את צורת הקטיף.

איסור זריעה לעומת קצירה

איסור זריעה לעומת קצירה

x

קיימות שתי אפשרויות כיצד להבין את ההפקר בשמיטה, האם זו חובה על החקלאי להפקיר ולכן במקרה שלא הפקיר אסור לאחרים לקחת מהפירות, או שההפקר מתרחש מעצמו בגלל גזירת הקב”ה ובכל מקרה אפשר לקחתם?

מיהו המפקיר

מיהו המפקיר

x

גם לגבי אכילת הפירות יש לנו מצווה מיוחדת שנקראת ביעור, ולכן יש מועד מסוים בו צריך לבער את הפירות מהעולם.

מצוות ביעור

מצוות ביעור

Contents

שביתת האדם או האדמה ?

לקריאה

השלכות החקירה האם המצווה על האדם או האדמה

לקריאה

יסודות השמיטה בתורה ובחז”ל

לקריאה

Last Posts

מקורות אחרונים

Participants