Login
In order to get your User name and Password
Register here

פשטי מקראות השמיטה | עמוד דיון

Synopsis

פשטי מקראות השמיטה

תכני השמיטה במקראות השונים

Summary

בסוגיה זו ננתח את המקורות  השונים בתורה העוסקים בשמיטה .

נשווה את המטרות, האיסורים והמצוות השונות בכל אחד מהמקראות

ואת הקשר ביניהם

The Discussion

x

הרמב”ם קבע שמי שנועל את כרמו בשמיטה כדי שאחרים לא ייכנסו עובר על מצוות עשה.

כיצד לדעתם יש לנהוג כיום, האם להשאיר את הגינה פתוחה כל השנה? מה דעתכם על הצעת החזון איש בנידון?

שאלה לדיון

שאלה לדיון

Contents

מטרות השמיטה ואיסורי המלאכה

לקריאה

שמיטה – הפקעת האדם או המלך?

לקריאה

Last Posts

user profile image
Editor
12.01.2021 8:59

למחלוקת זו יש השלכה על השאלה האם להפריש מעשרות מיבול נכרי.

לדעת המבי”ט גם פירות של גוי פטורים ממעשרות כי הם דומים לפירות שביעית של יהודי שלא הופקרו, ואילו לדעת הבית יוסף הם חייבים במעשרות הן מצד שיש בהם קדושת שביעית, וגם אם היתה, עדיין חייבים במעשרות ללא הפקרת האדם.

הדי המחלוקת רלוונטיים עד היום, ויש מחלוקת בציבור החרדי כיצד לנהוג ביבול נכרי.

מקורות אחרונים

Participants