Login
In order to get your User name and Password
Register here

איסור זריעה בשמיטה | עמוד דיון

Synopsis

איסור זריעה בשמיטה

בסוגיה נלמד את יסודות איסור הזריעה בשמיטה ואת פרטי ההלכה האקטואליים המשתלשלים ממנה

Summary

The Discussion

x

בגמרא  בגיטין (נג, ב) נאמר שלדעת ר’ מאיר מי שנוטע בשביעית חייב לעקור את הנטיעה מפני שעבר על איסור תורה. מכאן משתמע לכאורה שנטיעה אסורה מהתורה ולא רק מדרבנן! כך הבינו רוב האחרונים

קושיה על הרמב”ם מהגמרא
קושיה/שאלה

קושיה על הרמב”ם מהגמרא

x

מנחת חינוך – הגמרא לא להלכה, מפני שהיא תואמת את שיטת ר’ מאיר, ובסוגיה זו נפסק כר’ יהודה

מנחת חינוך – הגמרא לא להלכה

מנחת חינוך – הגמרא לא להלכה

x

החזון איש הסביר שלא נענשים על נטיעה כמו על איסורי תורה אחרים מפני שהיא לא מפורשת בפסוק (לפי הכלל שלא עונשים מדברים שלא מפורשים בכתוב), אבל גם הרמב”ם מסכים שנטיעה אסורה מהתורה.

חזון איש – נטיעה אסורה מהתורה ולא לוקים עליה

חזון איש – נטיעה אסורה מהתורה ולא לוקים עליה

x

הרב אליהו בלומנצוויג תירץ שהתועלת של הנטיעה תהיה בעוד כמה שנים ולא בשמיטה עצמה, ולכן היא לא נאסרה מהתורה כמו נטיעה

הרב בלומנצוויג – התועלת מנטיעה עתידית יותר

הרב בלומנצוויג – התועלת מנטיעה עתידית יותר

x

הרב קוק תירץ שההבדל נעוץ בשאלה מה מצב הזרע לפני הזריעה. הגמרא עוסקת במקרה שאדם זורע גרעין של עץ בקרקע, כמו גרעין רגיל, וזה אסור מהתורה. הרמב”ם עסק במקרה בו הצמח כבר נמצא בצורה של שתיל ולכן הוא רק מפתח יצירה קיימת. מצב כזה נאסר רק מדרבנן.

הרב קוק – תלוי מה מצב הצמח

הרב קוק – תלוי מה מצב הצמח