Login
In order to get your User name and Password
Register here

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | עמוד דיון

Synopsis

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה

בסוגיא נלמד את עיקרי איסורי המלאכות בשנת השמיטה, הן מהתורה והן מדברי חכמים

Summary

The Discussion

x

מדברי האבן עזרא נראה שהמצווה הזו מתבטאת בחובה של האדמה לשבות בשמיטה, ולכן אסור ליהודי לתת לגוי לעבד את האדמה שלו בשמיטה. כך גם הבין המנחת חינוך.

אבן עזרא ומנחת חינוך – מצווה שהקרקע תשבות

אבן עזרא ומנחת חינוך – מצווה שהקרקע תשבות

One Reply
 • x
  ערוך השולחן – קיימת מצוות עשה של שביתת הארץ

  ערוך השולחן – קיימת מצוות עשה של שביתת הארץ

השלכות החקירה האם המצווה על האדם או האדמה

x

הרב צבי פסח פרנק כתב שגם שאלת הזריעה בגרמא בשמיטה תלויה בשאלה האם קיימת מצוות עשה שהקרקע תשבות, כי אם יש חובה שגם היא תשבות, אז יש לאסור גם זריעה שלא מתבצעת באופן ישיר.

הרב פרנק – זריעה בגרמא תלויה בשאלה אם הקרקע צריכה לשבות

הרב פרנק – זריעה בגרמא תלויה בשאלה אם הקרקע צריכה לשבות

One Reply
 • x

  הרב יעקב אריאל קבע שכאשר האדם מזיז את המכונה ממקום למקום קשה לדון אותה כמו גרמא, ורק כאשר היא נעה באמצעות פול חשמלי אז יש מקום לדון כמו גרמא ולהקל במקרים מסוימים.

  הרב אריאל – גם זריעה בגרמא אסורה

  הרב אריאל – גם זריעה בגרמא אסורה

x

שאלות לדיון

 • כיצד הרב קוק מסבר את דברי הרמב”ם?
 • לאור המצווה של הקרקע לשבות לפי חלק מהפוסקים, מה יעשה אדם שגר בבניין ויש להם גינה משותפת, ושאר הדיירים לא מוכנים לשמור את השמיטה? מה קבע הרב אוירבך בנושא?
הרב אוירבך – צריך להפקיר את חלקו בגינה

הרב אוירבך – צריך להפקיר את חלקו בגינה

x

נחלקו המנחת חינוך והרב אוירבך האם כאשר אדם זורע לפני השמיטה והצמח משריש בשמיטה עצמה, הוא עובר על העשה של ושבתה הארץ.

מה סובר כל אחד ומהם טעמיו?

השרשה בשמיטה

השרשה בשמיטה

Contents

שביתת האדם או האדמה ?

לקריאה

השלכות החקירה האם המצווה על האדם או האדמה

לקריאה

יסודות השמיטה בתורה ובחז”ל

לקריאה

Last Posts

מקורות אחרונים

Participants