Login
In order to get your User name and Password
Register here

פשטי מקראות השמיטה | עמוד דיון

Synopsis

פשטי מקראות השמיטה

תכני השמיטה במקראות השונים

Summary

בסוגיה זו ננתח את המקורות  השונים בתורה העוסקים בשמיטה .

נשווה את המטרות, האיסורים והמצוות השונות בכל אחד מהמקראות

ואת הקשר ביניהם

The Discussion

x

בתוך פרשת כי תשא, התורה מצווה על איסור מלאכה בשבת, ואז מוסיפה גם את המילים ‘בחריש ובקציר תשבות‘.

נחלקו תנאים בגמרא מה כוונת התורה בציווי זה, כאשר לדעת ר’ ישמעאל הכוונה לאיסור מלאכה בשבת, ולדעת ר’ עקיבא התורה באה לאסור חרישה בשמיטה.

מחלוקת התנאים על חרישה

מחלוקת התנאים על חרישה

x

נאמרו כמה הסברים כיצד ר’ עקיבא למד שבפסוק מדבר על השמיטה. רש”י הסביר שלא ייתכן שהתורה תתייחס לחרישה בשבת, שהרי ידוע כבר שהיא נאסרה. היד רמ”ה הסביר שר’ עקיבא מפרש גם את תחילת הפסוק כעוסק בשמיטה (ימים=שנים).

הסברי הראשונים לשיטת ר’ עקיבא

הסברי הראשונים לשיטת ר’ עקיבא

One Reply
  • x

    ראו כאן את השוואת המצוות שיש בפרקים כג ו-לד של ספר שמות. שימו לב האם מצוות שמיטה נמצאת בשניהם. האם ניתן להבין מהיכן ר’ עקיבא למד שהפסוק הזה עוסק בשמיטה?

    המקור לשיטת ר’ עקיבא בפשט הפסוקים

    המקור לשיטת ר’ עקיבא בפשט הפסוקים

מטרות השמיטה ואיסורי המלאכה

x

לקראת השיעור ביום שלישי – יצרנו את העמוד של “פשטי המקראות” כאן
והעלינו את כל המקורות המקראיים אליהם הפנית .

רצינו להוסיף בעמוד הדיון בצד הלינקים למקורות שאלות מנחות לקראת השיעור

א. מה ההבדלים בין מטרות השמיטה לפי כל אחד מהמקורות ?
ב. מה ההבדלים בין איסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות ?
ג. האם ומהו הקשר בין המטרות לאיסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות

לימוד פשטי המקראות

לימוד פשטי המקראות

x

א. מה ההבדלים בין מטרות השמיטה לפי כל אחד מהמקורות ?

 

מטרות השמיטה

מטרות השמיטה

x

לפי המתואר בשמות כ”ג, נשמע שמטרת השמיטה היא סוציאלית חברתית, דאגה לעניים שיוכלו לאכול מהיבול.

חנן אליאס

Contents

מטרות השמיטה ואיסורי המלאכה

לקריאה

שמיטה – הפקעת האדם או המלך?

לקריאה

Last Posts

user profile image
Editor
12.01.2021 8:59

למחלוקת זו יש השלכה על השאלה האם להפריש מעשרות מיבול נכרי.

לדעת המבי”ט גם פירות של גוי פטורים ממעשרות כי הם דומים לפירות שביעית של יהודי שלא הופקרו, ואילו לדעת הבית יוסף הם חייבים במעשרות הן מצד שיש בהם קדושת שביעית, וגם אם היתה, עדיין חייבים במעשרות ללא הפקרת האדם.

הדי המחלוקת רלוונטיים עד היום, ויש מחלוקת בציבור החרדי כיצד לנהוג ביבול נכרי.

מקורות אחרונים

Participants